Bergner.bg предоставя на Потребителите възможност да закупуват стоки на изплащане чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД (Банката) при следните условия:

Условия за кандидатстване:

- за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години, български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност;

- размер на потребителски кредит – от 100 лв. от 30 000 лв;

- срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до 48 месеца;

- кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Електронния магазин на Bergner.bg като се избере опцията „TBI кредит“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката.


Условия за покупка на изплащане:

- Общата стойност на поръчаните стоки от една отделна поръчка трябва да е равна или по-голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

- Максималната обща стойност на стоките от една поръчка, които могат за бъдат закупени на изплащане е 30000 (тридесет хиляди) лева.
Не може да закупите на изплащане само част от стоките в дадена поръчка – ако бъде избрана опция „TBI кредит“ от „Метод на плащане“, тя винаги се прилага за всички стоки във Вашата количка.

- Трябва да кандидатствате пред Банката за отпускане на потребителски кредит и Банката да одобри отпускането на кредита.

- Потребителите могат да закупят стока на изплащане и да кандидатстват за отпускане на потребителски кредит, както чрез своя регистриран потребителски профил, така и без да имат регистрация на Електронния магазин – като гост.

- След завършване на поръчката, служител на Банката ще се свърже с Потребителя. Процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно от служител на Банката при условията и процедурите на Банката.

- Bergner.bg не изпраща съобщения и не може да даде информация на Потребителите относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката, както и не носи отговорност при отказ от страна на банката да предостави потребителски кредит;
- Поръчаните стоки се доставят на Потребителя само след като Банката одобри отпускането на потребителския кредит и Потребителят подпише необходимите изискуеми документи от Банката.

- Срокът за доставка започва да тече след като Банката уведоми Bergner.bg, че на Потребителя е отпуснат потребителски кредит, който покрива в пълен размер цената на поръчаните стоки от съответната поръчка;

- В случай, че Банката не одобри отпускането на потребителски кредит поръчката се счита автоматично за отказана;

 Условия за отпускане на потребителски кредит от Банката:

- Всички условия и процедури във връзка с предоставяне на потребителския кредит (условия за кандидатстване, критерии и процедура за одобрение, срок за погасяване, брой и размер на погасителните вноски, лихви и такси по кредита, уреждане на отношенията при просрочие и неизпълнение по кредита и др.) се определят едностранно единствено и само от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД;

- Посочените на Електронния магазин условия на потребителския кредит (главница, лихви, такси, срок, размер на вноската, ГПР и др.) са предварително определени от Банката и не могат да бъдат променени от Bergner.bg;

- Bergner.bg не е страна по договора за потребителски кредит. Потребителят сключва договор за потребителски кредит само и единствено с Банката и всички отношение във връзка със сключването, изпълнението и неизпълнението на договора за потребителски кредит се уреждат изцяло и само между Потребителя и Банката.